hello world!
Published: 8 september 2015

Overeenkomst samenwerking ten bate van dieetadvisering

Deel 1: Contractantgebonden deel

De ondergetekenden:

Het samenwerkingsverband met een rechtspersoonlijkheid:

en

In aanmerking nemend, dat

(de zorggroep / GEZ) met zorgverzekeraar...............een overeenkomst heeft gesloten voor het organiseren van ketenzorg voor Diabetes type 2, COPD en/of Vasculair Risico Management conform de vigerende zorgstandaarden;

(de zorggroep / GEZ) in het kader van deze ketenzorg samenwerkingsafspraken heeft gemaakt met onderstaande dietisten;

komen overeen, dat zij zich gedurende de duur van de overeenkomst zullen houden aan bijgevoegde 'Werkafspraken Dieetadvisering

Inhoud van de overeenkomst

 • Deel 1; Contractantgebonden deel
 • Deel 2: Werkafspraken Dieetadvisering
 • Duur van de overeenkomst

 De overeenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2012 en eindigt op 31 december 2012

Aldus in tweevoud opgemaakt te plaats, datum

(de zorggroep / GEZ) De dietist

Werkafspraken Dieetadvisering voor Zorgprogramma Diabetes type 2, COPD en/of Vasculair Risico Management

Verwijzen naar de dietist

 

De patient wordt naar de dietist verwezen in de volgende situaties:

Diabetes Mellitus type 2:

 • 1: patienten met Diabetes Mellitus
 • 2A: Patienten met een verhoogd risico op het krijgen van Diabetes Mellitus
 • (clienten met hart- en vaatziekten of een hoog risico daarop)
  • - K86 Essenti
  • - K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie
  • - K74 Angina pectoris
  • - K75 Acuut myocardinfarct
  • - K77 Decompensatio cordis
  • - K89 Passag
  • - K90 Cerebrovasculair accident (CVA)
  • - K92 Andere ziekte(n) perifere arteri
  • - T93 Vetstofwisselingsstoornis(sen)
  • (Hypercholesterolemie, Hypertriglyceridemie en Gemengde hyperlipidemie)
 • 2B: alle andere clienten uit hoog risicogroepen, zoals clienten met 1e graad familielieden met DM, zwangerschapsdiabetes, clienten met overgewicht (vanaf BMI 27) en patienten van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst (met name Hindostanen)
 • 3: patienten met een verhoogde nuchtere glucose waarde
 • volwassenen: indien er sprake is van overgewicht, ondergewicht, ongewenste gewichtstoename of gewichtsverlies van meer dan 5 kg in 3 maanden en/of buikomvang bij vrouwen > 80 cm of bij mannen > 94 cm en/of hypertensie en/of afwijkend vetspectrum in een latere fase dan na het stellen van de diagnose
 • kinderen: indien er sprake is van overgewicht, ondergewicht, ongewenste gewichtstoename of gewichtsverlies afhankelijk van groeicurve
 • bij verandering van de soort, dosering en toediening van de bloedglucoseverlagende medicatie (tabletten en/of insuline)
 • indien de patient optimaal effect wil behalen met zelfcontrole
 • indien onderzocht moet worden of de voedingsgewoonten van de patient een optimale regulatie in de weg staan
 • indien er sprake is van een niet optimale diabetesregulatie in het algemeen
 • bij verandering van leef- of werkomstandigheden
 • indien er sprake zou kunnen zijn van een eetprobleem
 • indien er sprake is van maag-darm problematiek
 • indien er sprake is van complicaties, waarbij aanpassing van de voeding zinvol is (bijvoorbeeld bij nierinsuffici
 • indien er een zwangerschapswens is of wanneer de patient reeds zwanger is
 • indien er andere specifieke vragen of problemen met de voeding zijn.

COPD:

 • een BMI 21kg/m2
 • obesitas BMI 30 kg/m2
 • een BMI 25- 30kg/m2in combinatie met roken
 • Bij risico op ondervoeding: zie stappenplan SNAQ meter passend bij leeftijd (65+/65-) en situatie (RC).
   1. >5% gewichtsverlies in 1 maand
   2. >10% in 6 maanden
   3. Bovenarmomtrek < 25cm
   4. Inschatting verminderde inname binnen 10 dagen
   5. Verminderde functionaliteit (kunt u een trap van 15 treden op en af / 5minuten buiten lopen zonder rusten?)
  • Bij afwijkend voedingsgedrag (gewoonten, klachten tijdens het eten)
  • Bij aanwezigheid van roken of comorbiditeit zoals:
    • hartklachten
    • afwijkend lipidenprofiel
    • osteoporose

  CVRM:

  • Secundaire preventie:
   • K74 Angina pectoris
   • K75 Acuut myocardinfarct
   • K77 Hartfalen = Decompensatio Cordis
   • K89 Passag
   • K90 Cerebrovasculair accident (CVA)
   • K92 Andere ziekte(n) perifere arteri
  • Primaire preventie:
   • T90 Diabetes mellitus
   • T92 Jicht
   • K86 Essenti
   • K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie
  • Hypertensie
  • Bij een gemiddelde (van 2 controles) systolische bloeddruk van 140 mm Hg of hoger
  • bijgebruik van antihypertensieve medicatie.
  • Hypercholesterolemie
  • Bij hypercholesterolemie, eventueel in combinatie met diabetes mellitus en/of te hoog gewicht (BMI > 25 kg/m2) en/of hypertensie
  • Bij erfelijke hypercholesterolemie en/of hypertriglyceridemie (totaal cholesterol (TC) > 8 mmol/l of totaal-cholesterol/HDL-ratio > 8).
  • Of indien er sprake is van:
  • personen zonder coronaire hartziekten met eerstegraads familieleden < 60 jaar met coronaire hartziekten
  • patienten met een voorafgaand hartinfarct of anderszins symptomatisch vaatlijden
  • personen zonder hart- en vaatziekten, maar wel met een verhoogd risico op coronaire hartziekten volgens de SCORE risicokaart.

  Dieetbehandelplan

  Het doel van de dieetbehandeling maakt deel uit van de totale multidisciplinaire behandeling: Indien individueel toegespitste voeding- of dieetadviezen noodzakelijk zijn:

 • normaliseren van het lichaamsgewicht;

 • ziekte gerelateerde complicaties;

  Doel van dietistische behandeling

  Het voedingspatroon van de patient voldoet aan de eisen van het dieetvoorschrift of wijkt daarvan af binnen acceptabele grenzen.

  De patient

  Diabetes type 2, COPD en/of Vasculair Risico Management en begrijpt de relatie van het dieet tot deze aandoening;

  Voelt zich verantwoordelijk voor het eigen voedingsgedrag en de eigen leefstijl.

 • patient stelt de dietist een dieetbehandelplan op.

  Bij het opstellen van het individuele behandelplan kan bekeken worden of de hiervoor genoemde doelen moeten worden gewijzigd en/of aangevuld. Het aantal consulten wordt bepaald aan de hand van welke doelen behaald moeten worden tijdens de begeleiding van de client,

  Dieetbehandeling bij de dietist.

  De dieetadviezen voor mensen met diabetes mellitus type 1 en type 2 zijn gebaseerd op de NDF Voedingsrichtlijnen bij diabetes 2010

  Algemene adviezen omtrent de voeding kunnen door de praktijkondersteuner gegeven worden indien deze competent is. Individueel toegespitste voeding of dieetadviezen zullen over het algemeen door de dietist gegeven worden. Het is erg belangrijk dat de voedingsadviezen van diverse zorgverleners niet met elkaar in strijd zijn, maar elkaar ondersteunen en versterken.

  Werkwijze verwijzen naar dietist

  Afstemming zorgplan

  Beschrijving van de (liefst elektronische) communicatie tussen verwijzer en de dietiste.

  Schriftelijke rapportage vindt plaats bij start en afsluiting van de behandeling of tussendoor mondeling ad hoc. Dit wordt gedocumenteerd in het registratieprogramma van de dietist (zoals Vodisys, Evry, RAAM)

  Zorgduur

  Voor 2012 kan vanuit de basisverzekering ten hoogste 4 uur dieetadvisering per jaar gedeclareerd worden.

  Directe toegankelijkheid dietist

  Per 1 september 2011 is de dietist direct toegankelijk. Dit betekent dat patienten zonder verwijzing onder behandeling kunnen komen bij de dietist. Wanneer een patient zonder verwijzing van de (huis)arts bij de dietist komt, is het over het algemeen onduidelijk in hoeverre de patient is geGraag een passage over de afspraken hierover tussen de ZG / GEZ en de dietisten.

  De dietisten vinden dat voor een goede samenwerking en een goede begeleiding een verwijsbrief met gegevens van de client in veel gevallen belangrijk is.

  Om als patient in aanmerking te komen voor de declarabele zorg stelt de zorgverzekeraar schriftelijk bewijs van opname in een zorgprogramma verplicht. Patienten die via Directe Toegankelijkheid Dit een verwijsbrief als bewijs aan te vragen.

   

  Overleg dietisten en (de zorggroep / GEZ)

  Beschrijf hoe het structureel overleg is georganiseerd

  De dietistengroep komt 2x per jaar bijeen om huidige werkafspraken rondom de zorgprogrammas (DM2,CVRM en COPD) met elkaar te evalueren en de kwaliteit te bewaken. Het eerste jaar zal er intensiever contact met elkaar zijn. Mochten er meerdere dietisten in 1 praktijk of instelling werkzaam zijn, dan zal in ieder geval 1 dietist als afgevaardigde in dit overleg aanwezig zijn, maar er wordt gestreefd naar 100% aanwezigheid van alle dietisten om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een verslag hiervan wordt naar alle deelnemers verzonden. Een presentatielijst en notulen worden tevens bijgehouden in verband met accreditatiepunten Kwaliteitsregister Paramedici.

  Daarnaast is er structureel gemiddeld 3-4x per jaar overleg tussen de dietist en huisartsen/ POH-ers over de vorderingen en lange termijn van de behandeling.

  MODEL VOOR

  Overeenkomst strekkende tot samenwerking op het terrein van ketenzorg

  tussen

  [fusion_builder_container hundred_percent="yes" overflow="visible"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="no" center_content="no" min_height="none"][.]

  en

  [Ketenpartner]

  met

  [naam samenwerkingsverband]

  [] 2011

  ONDERGETEKENDEN

  1. de besloten vennootschap [

  gevestigd te [ ], te dezer zake vertegenwoordigd door [ ], hierna te noemen

  en

  2. [zorgverlener], hierna te noemen de "Ketenpartner"

  Partijen worden gezamenlijk ook aangeduid met "Partijen".

  NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

  1. Partijen zijn reeds een samenwerkingsovereenkomst (de "Samenwerkingsovereenkomst", bijlage 1) aangegaan.
  2. Deze Overeenkomst maakt onlosmakelijk deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst. Termen die zijn gedefinieerd in de Samenwerkingsovereenkomst hebben dezelfde betekenis in deze Overeenkomst. Voor zover de relatie tussen de Ketenpartner en .. zoals beschreven in deze Overeenkomst afwijkt van hetgeen is overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst, prevaleert deze Overeenkomst.
  3. De veranderende organisatie en bekostiging van ketenzorg voor eerstelijns samenwerkingsverbanden maakt nieuwe afspraken met ketenpartners die zelfstandig praktijk houden noodzakelijk.
  4. Onder ketenzorg wordt verstaan doelgerichte, samenhangende en gentegreerde zorg voor specifieke patientengroepen waarbij de hulpverleners verbonden aan het Samenwerkingsverband werken volgens de door .... toegepaste (landelijke) zorgstandaarden en waarvoor multidisciplinaire afspraken zijn vastgelegd in protocollen behorende tot de relevante zorgprogramma's (de "Ketenzorgprogramma's"). .... heeft met alle bij de ketenzorg betrokken ketenpartners (de "Ketenzorgpartners") bindende afspraken gemaakt over de inhoud en onderlinge afstemming van de ketenzorg bij bepaalde groepen patienten, gelijk .... afspraken maakt met de Ketenpartner conform deze Overeenkomst.
  5. En van de doelstellingen van .... is het afsluiten van een shared savingscontract met verzekeraars, waarbij doelmatig werken bij bewezen kwaliteit en klanttevredenheid wordt gehonoreerd.
 • Hoofdstuk I. Samenwerking

  Artikel 1. Algemene uitgangspunten samenwerking

   

  1.1 De Ketenpartner levert de zorg zoals vastgelegd in de Ketenzorgprogrammas. Deze Ketenzorgprogrammas zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen van de diverse beroepsgroepen en kunnen worden aangepast op basis van gewijzigd beleid van de overheid en/of van de zorgverzekeraar.

  1.2 Ketenzorgprogrammas worden geaccordeerd door de Medische Raad van .....

  1.3 De Ketenpartner maakt ten behoeve van de gezamenlijk te leveren ketenzorg werkafspraken met de overige Ketenzorgpartners en ..... Deze werkafspraken worden schriftelijk tussen alle daarbij betrokken partijen vastgelegd. Indien en voor zover deze afspraken tussen Partijen schriftelijk zijn vastgelegd, maken ze onderdeel uit van deze Overeenkomst en zullen als bijlage worden toegevoegd, onverminderd de professionele eigen verantwoordelijkheid van de Ketenpartner voor de door hem te leveren behandeling en verzorging van patienten van het Samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende praktijkvoering.

  Artikel 2. Overleg en informatievoorziening

   

  2.1 De Ketenpartner participeert in het Multidisciplinair Overleg binnen het Samenwerkingsverband over de werkwijze en kwaliteit van de ketenzorg die wordt geboden.

  2.2 De Ketenpartner draagt zorg voor het aanleveren van de benodigde medische gegevens voor het patientendossier conform het bepaalde in de Samenwerkingsovereenkomst en ten behoeve van indicatoren voor de rapportage voor de verzekeraars op het gebied van ketenzorg op de wijze waarop dit nader met .... wordt afgesproken en vastgelegd.

  2.3 Jaarlijks wordt medio oktober een evaluatie gesprek belegd tussen de Ketenpartner en de overige Ketenzorgpartners over de inhoud en voortgang van de samenwerking ten aanzien van de geboden ketenzorg.

 • Artikel 3. Financiering

  3.1 .... contracteert met verzekeraars de regie- en organisatiekosten van de (keten)zorgprogrammas (al dan niet op grond van de beleidsregel GEZ). Hieronder valt:

   • Samenwerking en spiegelbijeenkomsten door zorgverleners;
   • Meten van klantervaringen;
   • Consultatieafspraken met specialisten;
   • Vergoeding voor deelname aan het MDO conform vigerende tarieven;
   • Generen van data voor zorgverzekeraars;
   • Aanleveren van spiegelinformatie.

  3.2 .... declareert en int mede namens de Ketenpartner de eventuele GEZ gelden. Indien en voor zover er keten-DBC's worden vergoed, zullen Partijen nadere afspraken maken over de verdeling van die keten-DBC's.

  Artikel 4. Patientgegevens

   4.1 .... fungeert in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens als houder van de patientbestanden voor wat betreft de gezamenlijk gecontracteerde ketenzorg.

  4.2 .... draagt er zorg voor dat deze patientendossiers, indien dit nodig is voor de behandeling van de patient en deze daarvoor zijn toestemming heeft gegeven, ter beschikking van de Zorgverlener zullen zijn. .... zal zich inspannen daartoe toestemming van de betreffende patient te verkrijgen.

  Hoofdstuk II. Algemene bepalingen

   Artikel 5. Duur, beindiging

   

   Deze Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd (de Looptijd), te weten n kalenderjaar.

  Artikel 6. Geschillenbeslechting

   

  Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te [***]. Voordat Partijen echter een geschil bij deze rechter aanhangig maken, zullen zij in onderling overleg - eventueel door middel van een mediation traject - trachten dit geschil te beslechten.

   

   Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te [________] op [] 2011.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?